Geen producten (0)

Artikel 1 ALGEMEEN
1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop van goederen en levering van diensten door Zeeuwse Winkel, alsmede op onderhandelingen betreffende zodanige verkoop en, levering, ook indien die onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst. Van deze Voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen en eventuele andere algemene voorwaarden die in de branche gebruikelijk zijn, worden door deze Voorwaarden opzij gezet en gelden uitsluitend voorzover uitdrukkelijk en schriftelijk door Zeeuwse Winkel aanvaard.
1.2 Op deze Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Https://www.zeeuwse-winkel.nl en Koper is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (1980).Artikel 6:254 lid 1BW is nadrukkelijk uitgesloten.
1.3 Iedere rechtsvordering ingevolge een Overeenkomst tussen Https://www.zeeuwse-winkel.nl  en Koper zal worden ingesteld voor de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Zeeuwse Winkel de wettelijke competentieregels wenst te volgen, een en ander met behoud van het recht van hoger beroep en cassatie.
1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijenschriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar vantoepassing zijn geldt, dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper en koperstrijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper prevaleren.

Artikel 2 AANBIEDINGEN EN ORDERS
2.1 Elke aanbieding of prijsnotering door Zeeuwse Winkel geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan Zeeuwse Winkel niet binden. Zeeuwse Winkel wordt slechts gebonden voor zover zij de order, die de Koper op zodanige aanbieding of notering laat volgen, schriftelijk aanvaardt.
2.2 Alle opgaven door Https://www.zeeuwse-winkel.nl  van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar Https://www.zeeuwse-winkel.nl  kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de desbetreffende producten. Wanneer Koper aantoont dat de geleverde producten zodanig afwijken van de opgaven vanHttps://www.zeeuwse-winkel.nl  of van de monsters, tekeningen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover deze ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.
2.3 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon of een rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van de order bon/bestelling – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 3 PRIJZEN
3.1 Tenzij anders aangegeven worden alle prijzen uitgedrukt in Euro’s exclusief B.T.W. van toepassing.
3.2 Alle prijzen zijn gebaseerd op “af Centraal Magazijn” Https://www.zeeuwse-winkel.nl , vrachtkosten bedragen € 6,00 per verzonden doos, ook bij deelleveringen wordt op de vervolgzending vrachtkosten berekent.
3.3 Elke stijging van de prijs van de door Zeeuwse Winkel voor haar producten en diensten gebruikte grondstoffen, halffabricaten en/of andere goederen en/of diensten, alsmede elke ongunstige wijziging van de koers van de valuta waarin Https://www.zeeuwse-winkel.nl  haar leveranciers moet betalen ten opzichte van de valuta waarin Koper haar moet betalen, mag Https://www.zeeuwse-winkel.nl  door berekenen aan Koper. Indien dit geschiedt binnen 3 maanden na de aanvaarding van de order is Koper gerechtigd de overeenkomst voor de toekomst te (doen) ontbinden.

Artikel 4 BETALING
4.1 Betalingen aan Zeeuwse Winkel dienen contant en zonder korting aan Zeeuwse Winkel te geschieden. Koper is niet gerechtigd tot opschorting van betalingsverplichtingen, tenzij de wet een dergelijk recht dwingend voorschrijft.
4.2 Koper is niet gerechtigd tot verrekening.
4.3 Tenzij anders overeengekomen dient aan Zeeuwse Winkel te worden betaald vòòr levering of uiterlijk bij levering van de goederen of diensten, dan wel in geval van facturering bij of na levering, binnen 8 of 30 dagen na de factuurdatum. Wij voeren een kredietbeperkingstoeslag op de facturen welke uitsluitend bij betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum in mindering gebracht mag worden. Bij latere betaling bent u ons deze toeslag verschuldigd en zal de betaling ten eerste geboekt worden op deze kosten zodat er een restant te betalen blijft. Wij geven geen betalingskorting bij betaling binnen 8 dagen, ten onrechte in mindering gebrachte verschillen blijven open staan als restantvordering.
4.4 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of(voorlopige) surseance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4.5 Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incasso zaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 250,00. Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

Artikel 5 LEVERING
5.1 Door Https://www.zeeuwse-winkel.nl  opgegeven leveringsdata zijn bij benadering en missen contractuele betekenis. Https://www.zeeuwse-winkel.nl  is niet aansprakelijk jegens Koper wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen. Indien levering niet plaatsvindt binnen vier weken daarna, is Koper gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij daarop reeds betaald mocht hebben terug te vorderen.
5.2 Zeeuwse Winkel heeft te allen tijde het recht in gedeelte te leveren.
5.3 Behoudens het bepaalde in artikel
5.4 zijn de goederen vanaf het moment dat de goederen het bedrijfsterrein van Zeeuwse Winkel, c.q. het centraal magazijn verlaten om aan Koper te worden afgeleverd, geheel voor rekening en risico van Koper. Op hetzelfde moment worden de goederen geacht te zijn geleverd met inachtneming van al het bepaalde in deze algemene voorwaarden en behoudens anders overeengekomen.
5.4 Ingeval van niet of niet tijdig afnemen van de goederen door Koper, zal Zeeuwse Winkel de goederen voor rekening en risico van Koper opslaan en Koper gedurende twee weken in gelegenheid stellen de goederen alsnog af te nemen en weg te halen van de plaats waar Zeeuwse Winkel deze aldus heeft opgeslagen. Alle kosten die voor Zeeuwse Winkel uit het niet of niet tijdig afnemen van Koper voortvloeien zijn voor rekening van Koper. Indien Koper de goederen niet binnen voornoemde termijn van twee weken afneemt, is Zeeuwse Winkel gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, dan wel nakoming te vorderen. Zeeuwse Winkel heeft daarnaast het recht om volledige schadevergoeding van Koper te vorderen.
5.5 Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan Zeeuwse Winkel gerechtigd is het nog niet uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren en prijsverhogingen aan Koper in rekening te brengen. 5.6 In alle gevallen waarin goederen C.I.F of F.O.B. of met gebruik van een andere internationale handelsterm worden verkocht, wordt deze term verstaan in overeenstemming met de Incoterms 1990, behoudens inzoverre deze afwijken van deze Voorwaarden.

Artikel 6 CONTROLEPLICHT
6.1 Wij leveren de goederen graag af bij uw Textieldrukkerij of Borduurbedrijf. Echter wij maken u er op attent dat de goederen daar dan wel gecontroleerd moeten worden namens u op juiste levering, correcte maten, kleuren en eventuele andere onregelmatigheden. Claims wegens incorrecte leveringen, verkeerde kleuren of maten nadat de goederen bedrukt of geborduurd zijn zullen niet gehonoreerd worden. U dient de goederen zelf of namens u te laten controleren. U heeft ook van ons een orderbevestiging in de e-mail ontvangen direct nadat de order geplaatst is en deze dient u op juistheid te controleren. Dit daar een menselijke fout altijd mogelijk is bij het verwerken van een order door u, uw medewerkers of door een medewerker van ons. Verkeerd geleverde goederen kunnen we vervangen zolang ze niet uitgepakt zijn, bedrukt of geborduurd zijn. Bewerkte goederen komen nimmer voor vervanging in aanmerking.

Artikel 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1 De eigendom van de verkochte zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Koper nadat deze hetgeen hij ter zake van deze zaken aan Zeeuwse Winkel verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, renten, belastingen en kosten, alsmede eventuele ter zake van de zaken verrichte of te verrichten werkzaamheden. Ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Zeeuwse Winkel op Koper mocht hebben ten aanzien van welke Zeeuwse Winkel in dit artikellid niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde renten en kosten als bedoeld in artikel 4.4.
7.2 Voordat de eigendom van de zaken op Koper is overgegaan, is Koper niet gerechtigd de zaken aan derdente verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden tebezwaren. Koper is slechts gerechtigd de zaken, waarvan Zeeuwse Winkel eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover deze in het kader van Koper’ s normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
7.3 Tot deze betaling zal Koper de goederen slechts bezitten als houder voor Zeeuwse Winkel en zal hij de goederen van andere goederen afgezonderd en aangeduid als in eigendom toebehorend aan Zeeuwse Winkel, opslaan en opgeslagen houden.
7.4 Zeeuwse Winkel wordt eigenaar van alle goederen waarin de geleverde goederen worden verwerkt of die door of met behulp van de geleverde goederen tot stand worden gebracht of worden gewijzigd.
7.5 Zeeuwse Winkel behoudt zich het recht voor om elk goed waarvan de eigendom nog niet aan Koper is overgegaan weer in bezit te nemen en Koper geeft hierbij voor dit doel een onherroepelijke volmacht aan Zeeuwse Winkel en haar vertegenwoordigers om alle bedrijfsterreinen te betreden. Dit recht zal voortbestaan ongeacht de nietigverklaring of ontbinding om welke reden dan ook van de overeenkomst tussen Zeeuwse Winkel en Koper.

Artikel 8 OVERMACHT
8.1 Leveringen mogen geheel of gedeeltelijk worden opgeschort of geannuleerd door Zeeuwse Winkel indien de productie, het vervoer en of de levering van de goederen of diensten voor Zeeuwse Winkel wordt belemmerd, vertraagd, onmogelijk gemaakt of oneconomisch gemaakt door feiten of omstandigheden die zich buiten de invloedssfeer van Zeeuwse Winkel voordoen, ongeacht of deze feiten en omstandigheden voorzien waren of voorzien konden worden op het moment dat de order door Zeeuwse Winkel werd geaccepteerd. Zeeuwse Winkel is niet aansprakelijk jegens Koper voor enig verlies of enige schade die Koper mogelijk zou lijden als gevolg van een dergelijke opschorting of annulering. Artikel

9 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Indien Zeeuwse Winkel goederen levert die grotendeels door derden zijn gefabriceerd, kan Zeeuwse Winkel geen verdergaande garantie aan Koper verstrekken met betrekking tot de kwaliteit en/of goede werking van deze goederen dan de garantie die Zeeuwse Winkel van haar leverancier heeft bekomen.
9.2 Koper zal de geleverde goederen direct en volledig inspecteren. Afwijkingen in het aantal verpakkingen en/of colli dienen direct aan Zeeuwse Winkel te worden medegedeeld en ook direct aan de chauffeur van het vervoersbedrijf welke deze dient aan te tekenen op de vracht bon, de scanner VOORDAT de klant tekent voor ontvangst. Het niet goed tellen van de dozen en controleren op schade is geheel voor rekening en risico van de klant. Afwijkingen in het aantal goederen in de verpakkingen en/of colli en gebreken die zich bij het openen van deze verpakkingen en/of colli openbaren of kunnen openbaren, dienen binnen acht dagen na de levering aan Zeeuwse Winkel te worden gemeld. Indien Koper niet conform de verplichtingen van dit artikellid handelt, vervalt ieder vorderingsrecht van Koper ter zake.
9.3 Zeeuwse Winkel is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs – of milieuschade.
9.4 De aansprakelijkheid van Zeeuwse Winkel jegens Koper, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de desbetreffende contractsom (exclusief BTW), of bij gebreke daarvan tot het bedrag dat Zeeuwse Winkel van haar verzekeraar ter zake ontvangt.
9.5 De aansprakelijkheidsbeperkingen in 8.3 en 8.4 blijven buiten toepassing indien de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Zeeuwse Winkel of haar leidinggevend personeel.
9.6 Behoudens in geval van grove schuld op opzet van Zeeuwse Winkel of haar leidinggevend personeel, zal Koper Zeeuwse Winkel vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de verkochte zaken en/of diensten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van deze zaken en/of diensten.

Artikel 10 RETOURZENDINGEN
10.1 Monster bestellingen en door u foutief bestelde goederen kunnen NIET zomaar geretourneerd worden. Retourverzoeken kunnen aangevraagd worden door de pakbon gescand te sturen naar INFO@ZEEUWSE WINKEL.nl met reden van de retouraanvraag. Uitsluitend na toestemming van het Centraal Magazijn met na schriftelijk akkoord tekening van de retouraanvraag ontvangt U dan een retour bon van ons met retourinstructies. Wij berekenen 25% behandelingskosten wegens de werkzaamheden in het Centraal Magazijn + de retourvrachtkosten van uw adres naar ons en doorgaand naar Duitsland. Retouraanvragen worden na 30 dagen na levering altijd afgewezen, ook dient altijd eerst de factuur volledig betaald te zijn.
10.2 Aangeboden retourzendingen zonder akkoord en ongefrankeerde zendingen worden geweigerd en op uw kosten geretourneerd aan u.

Artikel 11 ONTBINDING
11.1 Indien Koper nalaat al zijn schulden tijdig te voldoen of hierover een akkoord met zijn schuldeisers sluit of indien Koper onderworpen wordt aan maatregelen die volgens het daarop toepasselijk recht genomenkunnen worden met betrekking tot schuldenaren die niet al hun schulden willen of kunnen voldoen of als Koper nalaat enige verplichting onder enig contract met Zeeuwse Winkel te voldoen, is Zeeuwse Winkel bevoegd, naar haar keuze:- verzending van te leveren goederen en/of diensten uit te stellen en vervoer te onderbreken totdat betaling naar haar uitsluitend en redelijk oordeel voldoende zeker is gesteld en/of al haar betalingen op te schorten en/of – door enkele schriftelijke kennisgeving elk van haar overeenkomsten met Koper met terugwerkende kracht te ontbinden, onverminderd haar andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook.
11.2 Behoudens in geval van een consumentenkoop, is de toepasselijkheid van artikel 6:278 BW nadrukkelijk uitgesloten indien Zeeuwse Winkel enige overeenkomst met Koper ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaan making geeft als bedoeld in lid 2 van dat artikel.

Artikel 12 UITOEFENING VAN OPSCHORTINGS-, ONTBINDINGS- EN VERNIETIGINGSRECHTEN DOOR Https://www.zeeuwse-winkel.nl
12.1 Indien Https://www.zeeuwse-winkel.nl  op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend hadden moeten zijn in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-, ontbindings-, en/of vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is Zeeuwse Winkel niet gehouden tot enige (schade)vergoeding aan Koper, en in ieder geval niet tot betaling van wettelijke rente in het geval later mocht komen vast te staan dat zij bedoeld(e) recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.

Artikel 13 KENNISGEVINGEN
13.1 Elke kennisgeving die hierin is voorgeschreven wordt geacht te hebben plaats gehad wanneer deze verzonden is per aangetekende brief, gericht aan de betrokken partij ter plaatse van haar voornaamste vestiging of laatst bekende adres. Tevens staat deze tekst afgedrukt in de inkoopcatalogus welke iedere klant ontvangt, als ook geeft de klant akkoord voor deze voorwaarden als hij een order in de webshop plaatst.

Artikel 14 GESCHILLEN
14.1 Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel op gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands Recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Burgerlijke Rechter.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.